Stuten 2012

Flock Point v. Wegdam

Geb:15-05-2012

Farbe:Rapp-Schecke

Stockmass:85 cm

V:Winsomeboy v.d Rising Sun

M:Wonderful v. Wegdam

MV:Killiam v. Dennenhove

Zuchter:R Kleinsman